நீயில்லாமல் நானில்லை... நீயிருந்தாலும் என் வசம் நானில்லை...

Tools