Northern Karafuto 1:50,000. Series L761 [Shikuka, Sheet 41]

Tools