Asia 1:500,000 [Provideniya Bay, Sheet V-21]

Tools