Northern Karafuto 1:50,000. Series L761 [Shikuka Dake, Sheet 6695 III]

Tools