Northern Karafuto 1:50,000. Series L761 [Yunokawa Onsen, Sheet 38]

Tools