Northern Karafuto 1:50,000. Series L761 [Tsurai Koronai Gawa, Sheet 18]

Tools