Northern Karafuto 1:50,000. Series L761 [Esutoru, Sheet 47]

Tools