Arabian peninsula 1:500,000. Series K462.[Southern Tuwayq, Sheet NF 38-E]

Tools