Asia 1:500,000 [Turinskaya-Kultbaza, Sheet V-12]

Tools