Southern Honshu, 1:50,000. Series L775. [Shira-Shima, Sheet 4249-III]

Tools